วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่16
วันพุธ ที่28 กันยายน พ.ศ.2554

ความรู้ที่ได้รับ
ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในวิชาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นแนวการสอบ
1.การเล่นเกมการศึกษา
-เรียนรู้วิธีการทำสื่อ
-การนำของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้
-ของ1อย่างเล่นได้หลายอย่าง
-ป้ายนิเทศ
-บล็อก
- Mindmap
เป็นต้น

งานที่ได้รับ
1. ทำกล่องเก็บเกมการศึกษา
2. อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบนอกตาราง
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่15
วันพุธ ที่21 กันยายน พ.ศ.2554

*ขออนุญาตไปจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ของอาจารย์เหมียว

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14
วันพุธ ที่14 กันยายน พ.ศ.2554

ความรู้ที่ได้รับ
1. อาจารย์สอนวิธีการตกแต่งบล็อก และนัดตรวจงาน
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่13
วันพุธ ที่7 กันยาคม พ.ศ.2554


*อาจารย์นัดเรียน12.30น


ความรู้ที่ได้รับ
1. วิธีการทำสื่อเกมการศึกษา


งานที่ได้รับ
1. แบ่งกลุ่มทำเกมการศึกษากลุ่มละ1หน่วย(หน่วยสัตว์)


ส่งงาน


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่12
วัยพุธ ที่31 สิงหาคม พ.ศ.2554

ความรู้ที่ได้รับ
1. อาจารย์แนะนำวิธ๊การทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเกมการศึกษา
3. อาจารย์สอนกานทำ Mindmap

การนำไปใช้
1. เราสามารถทำเกมการศึกษาโดยวัสดุเหลือใช้ได้โดยการนำมาประยุกต์ใหม่
2. ความประหยัดที่อาจารย์สอนมาก็นำมาเป็นคำเตือนเวลาทำงานได้

งานที่ได้รับ
1. ทำ Mindmap เกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่11
วันพุธ ที่24 สิงหาคม พ.ศ.2554

*ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดประชุม